User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2018/11/08 06:54]
lordneo
start [2018/11/08 06:56] (current)
lordneo
Line 1: Line 1:
 Xin cho danh Thầy vinh hiển Xin cho danh Thầy vinh hiển
 +
 +.Với những lời dặn dò trên đây được ghi trong Phúc Âm, Chúa Phục Sinh muốn việc rao giảng về Chúa phải đi kèm với việc làm chứng. Làm chứng, mà Chúa muốn, không phải là bằng lý thuyết, mà bằng kinh nghiệm của chính những người rao giảng.
 +
 +Nhận thức trên đây giúp tôi rao giảng về Chúa. Điều tôi muốn rao giảng chính là một Tin Mừng. Tin Mừng mà tôi muốn chia sẻ, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là một biến cố trong lịch sử, nhưng chính Người đang sống động bên tôi và trong tôi. Tôi làm chứng sự thực Tin Mừng đó bằng chính kinh nghiệm của tôi.
 +
 +Một trong những kinh nghiệm, mà tôi cho là rõ nhất về sự Chúa Phục Sinh ở bên tôi, đó là kinh nghiệm về lời Chúa căn dặn sau đây : “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 16,9).
 +
 +Lời căn dặn trên đây đối với tôi, vừa là một kêu gọi, vừa là một trả lời. Sống lời căn dặn đó, tôi đã đón nhận được tình thương cứu độ, để rồi cùng với Chúa, tôi góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa.
 +
 +3.  Tôi xin được phép đi vào vài chi tiết.
 +
 +“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Tôi đọc lời đó trong Phúc Âm. Nhưng hằng ngày, Chúa nhắc lại với tôi lời đó một cách thân tình : “Con hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.
 +
 +Chúa nói nhỏ nhẹ vào trái tim tôi. Lời nói đó đến từ tận bên trong sâu thẳm của tâm hồn tôi. Lời nói đó không có chút gì áp đặt. Mà chỉ là một mời gọi tự do. Lời nói đó cũng không có chút gì là trả giá và mặc cả. Mà đó chỉ là một tình yêu nhưng không, hết sức trân trọng.
 +
 +Với một sự hiểu biết thô sơ như thế, tôi nói với Chúa một cách hồn nhiên thế này: “Chúa bảo con hãy ở lại trong tình thương của Chúa, nhưng đâu là tình thương của Chúa, để con biết nơi đó mà ở lại ?”
 +
 +Chúa trả lời tôi cũng một cách nhỏ nhẹ và từ từ. Thú thực là Chúa cắt nghĩa cho tôi không bằng những lý luận, những lý thuyết, những tư tưởng trừu tượng, nhưng bằng những gì cụ thể, dễ hiểu, thích hợp với trình độ thấp của những con người bé mọn
 +
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div id="​index__tree"​ class="​index__tree">​ <div id="​index__tree"​ class="​index__tree">​
start.txt · Last modified: 2018/11/08 06:56 by lordneo