User Tools

Site Tools


11496-lulzsec-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
11496-lulzsec-la-gi [2019/02/22 06:44]
thaoit
11496-lulzsec-la-gi [2019/02/22 07:50] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797515-0!canonical and timestamp 20181012140116 and revision id 20633677 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797515-0!canonical and timestamp 20181012140116 and revision id 20633677
  ​-->​  ​-->​
-</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ 
 <​header>​ <​header>​
 <​h1>​Doanh Số B&​aacute;​n Giấy Nhiệt Chứng Kiến ​​Sự Tăng Trưởng Bị Giảm Khi Chuyển Sang Thanh To&​aacute;​n Kỹ Thuật Số L&​agrave;​m Giảm Nhu Cầu</​h1>​ <​h1>​Doanh Số B&​aacute;​n Giấy Nhiệt Chứng Kiến ​​Sự Tăng Trưởng Bị Giảm Khi Chuyển Sang Thanh To&​aacute;​n Kỹ Thuật Số L&​agrave;​m Giảm Nhu Cầu</​h1>​
Line 51: Line 50:
 <​p>"&​nbsp;<​em>​Thị trường giấy nhiệt đ&​atilde;​ chịu ảnh hưởng của một số cuộc giao tranh trong đ&​oacute;​ việc sử dụng bisphenol vẫn l&​agrave;​ ưu ti&​ecirc;​n h&​agrave;​ng đầu của c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất giấy nhiệt v&​agrave;​ c&​aacute;​c cơ quan bảo vệ m&​ocirc;​i trường. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ việc cải tiến sản phẩm v&​agrave;​ giới thiệu giấy nhiệt kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bisphenol sử dụng trong c&​aacute;​c ứng dụng truyền thống</​em>&​nbsp;,​ "một nh&​agrave;​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch cao cấp tại Fact.MR.</​p>​ <​p>"&​nbsp;<​em>​Thị trường giấy nhiệt đ&​atilde;​ chịu ảnh hưởng của một số cuộc giao tranh trong đ&​oacute;​ việc sử dụng bisphenol vẫn l&​agrave;​ ưu ti&​ecirc;​n h&​agrave;​ng đầu của c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất giấy nhiệt v&​agrave;​ c&​aacute;​c cơ quan bảo vệ m&​ocirc;​i trường. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ việc cải tiến sản phẩm v&​agrave;​ giới thiệu giấy nhiệt kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bisphenol sử dụng trong c&​aacute;​c ứng dụng truyền thống</​em>&​nbsp;,​ "một nh&​agrave;​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch cao cấp tại Fact.MR.</​p>​
 <​p><​strong>​Ứng dụng tại Điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng&​nbsp;</​strong><​strong>​(POS) Nhận&​nbsp;</​strong><​strong>​t&​agrave;​i khoản cho&​nbsp;</​strong><​strong>​nhu cầu lớn</​strong>&​nbsp;</​p>​ <​p><​strong>​Ứng dụng tại Điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng&​nbsp;</​strong><​strong>​(POS) Nhận&​nbsp;</​strong><​strong>​t&​agrave;​i khoản cho&​nbsp;</​strong><​strong>​nhu cầu lớn</​strong>&​nbsp;</​p>​
-<​p>​Ứng dụng trong bi&​ecirc;​n lai điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng (POS) tiếp tục chiếm một phần đ&​aacute;​ng kể trong thị trường giấy nhiệt.&​nbsp;​Fact.MR cho thấy việc sử dụng giấy nhiệt trong&​nbsp;<​strong>​ứng dụng bi&​ecirc;​n lai b&​aacute;​n h&​agrave;​ng chiếm gần 71% nhu cầu to&​agrave;​n cầu trong năm 2018.</​strong>&​nbsp;​Thương mại điểm b&​aacute;​n l&​agrave;​ nền tảng ch&​iacute;​nh của trao đổi h&​oacute;​a đơn trong nhiều ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp, nơi c&​oacute;​ tiền mặt v&​agrave;​ đ&​ocirc;​i khi l&​agrave;​ thẻ giao dịch dựa tr&​ecirc;​n c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan.</​p>​+<​p>​Ứng dụng trong bi&​ecirc;​n lai điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng (POS) tiếp tục chiếm một phần đ&​aacute;​ng kể trong thị trường giấy nhiệt.&​nbsp;​Fact.MR cho thấy việc ​<a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach/​thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-pos/​ngo%E1%BA%A1i-vi-pos/​v%E1%BA%ADt-t%C6%B0-pos">​sử dụng giấy nhiệt</​a> ​trong&​nbsp;<​strong>​ứng dụng bi&​ecirc;​n lai b&​aacute;​n h&​agrave;​ng chiếm gần 71% nhu cầu to&​agrave;​n cầu trong năm 2018.</​strong>&​nbsp;​Thương mại điểm b&​aacute;​n l&​agrave;​ nền tảng ch&​iacute;​nh của trao đổi h&​oacute;​a đơn trong nhiều ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp, nơi c&​oacute;​ tiền mặt v&​agrave;​ đ&​ocirc;​i khi l&​agrave;​ thẻ giao dịch dựa tr&​ecirc;​n c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan.</​p>​
 <​p>​Trong khi ước t&​iacute;​nh triển vọng tương lai của thị trường giấy nhiệt, Fact.MR đ&​atilde;​ xem x&​eacute;​t sự th&​acirc;​m nhập của nền tảng thương mại điện tử v&​agrave;​ phương thức thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số trong ng&​agrave;​nh b&​aacute;​n lẻ dẫn đến giảm nhu cầu thương mại điểm trong tương lai.</​p>​ <​p>​Trong khi ước t&​iacute;​nh triển vọng tương lai của thị trường giấy nhiệt, Fact.MR đ&​atilde;​ xem x&​eacute;​t sự th&​acirc;​m nhập của nền tảng thương mại điện tử v&​agrave;​ phương thức thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số trong ng&​agrave;​nh b&​aacute;​n lẻ dẫn đến giảm nhu cầu thương mại điểm trong tương lai.</​p>​
 <​p>​Ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp giấy nhiệt đ&​atilde;​ chứng kiến ​​một số cuộc giao tranh trong thập kỷ qua.&​nbsp;​Bisphenol được sử dụng trong sản xuất giấy nhiệt v&​agrave;​ c&​aacute;​c t&​aacute;​c động c&​oacute;​ hại li&​ecirc;​n quan đ&​atilde;​ được chiếu s&​aacute;​ng.&​nbsp;​Trong khi một số &​iacute;​t c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất đ&​atilde;​ giới thiệu giấy nhiệt kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bisphenol, ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp đ&​atilde;​ chứng kiến ​​sự thay đổi đ&​aacute;​ng kể từ bisphenol A sang bisphenol S. V&​agrave;​ việc sử dụng bisphenol S tiếp tục g&​acirc;​y kh&​oacute;​ khăn cho c&​aacute;​c ch&​iacute;​nh phủ v&​igrave;​ t&​aacute;​c động của n&​oacute;​ vẫn chưa được giải quyết. &​nbsp;</​p>​ <​p>​Ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp giấy nhiệt đ&​atilde;​ chứng kiến ​​một số cuộc giao tranh trong thập kỷ qua.&​nbsp;​Bisphenol được sử dụng trong sản xuất giấy nhiệt v&​agrave;​ c&​aacute;​c t&​aacute;​c động c&​oacute;​ hại li&​ecirc;​n quan đ&​atilde;​ được chiếu s&​aacute;​ng.&​nbsp;​Trong khi một số &​iacute;​t c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất đ&​atilde;​ giới thiệu giấy nhiệt kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bisphenol, ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp đ&​atilde;​ chứng kiến ​​sự thay đổi đ&​aacute;​ng kể từ bisphenol A sang bisphenol S. V&​agrave;​ việc sử dụng bisphenol S tiếp tục g&​acirc;​y kh&​oacute;​ khăn cho c&​aacute;​c ch&​iacute;​nh phủ v&​igrave;​ t&​aacute;​c động của n&​oacute;​ vẫn chưa được giải quyết. &​nbsp;</​p>​
-<​p><​strong>​Duyệt b&​aacute;​o c&​aacute;​o đầy đủ về thị trường giấy tờ nhiệt với TOC-</​strong></​p>​ 
 <​p><​strong>​Giấy tờ nhiệt với độ&​nbsp;</​strong><​strong>​d&​agrave;​y 60-80 Micron&​nbsp;</​strong><​strong>​vẫn được ưa th&​iacute;​ch&​nbsp;</​strong><​strong>​ở người d&​ugrave;​ng cuối</​strong>&​nbsp;</​p>​ <​p><​strong>​Giấy tờ nhiệt với độ&​nbsp;</​strong><​strong>​d&​agrave;​y 60-80 Micron&​nbsp;</​strong><​strong>​vẫn được ưa th&​iacute;​ch&​nbsp;</​strong><​strong>​ở người d&​ugrave;​ng cuối</​strong>&​nbsp;</​p>​
 <​p>​Nghi&​ecirc;​n cứu đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ rằng nhu cầu về giấy nhiệt d&​agrave;​y 60-80 micron vẫn cao hơn ở những người d&​ugrave;​ng cuối.&​nbsp;​Năm 2018, hơn 70% giấy nhiệt được ti&​ecirc;​u thụ c&​oacute;​ độ d&​agrave;​y từ 60-80 micron.</​p>​ <​p>​Nghi&​ecirc;​n cứu đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ rằng nhu cầu về giấy nhiệt d&​agrave;​y 60-80 micron vẫn cao hơn ở những người d&​ugrave;​ng cuối.&​nbsp;​Năm 2018, hơn 70% giấy nhiệt được ti&​ecirc;​u thụ c&​oacute;​ độ d&​agrave;​y từ 60-80 micron.</​p>​
-<​p>​V&​igrave;​ độ d&​agrave;​y 60-80 micron nằm trong phạm vi tối ưu về y&​ecirc;​u cầu độ bền của người d&​ugrave;​ng cuối v&​agrave;​ nhiều giấy hơn tr&​ecirc;​n mỗi cuộn, Fact.MR nhận thấy mức ti&​ecirc;​u thụ đ&​aacute;​ng kể của người d&​ugrave;​ng cuối.&​nbsp;​Phần c&​ograve;​n lại của mức ti&​ecirc;​u thụ khối lượng l&​agrave;​ do nhu cầu đối với giấy in nhiệt c&​oacute;​ độ d&​agrave;​y 80-90 micron m&​agrave;​ ứng dụng vẫn bị hạn chế sử dụng cụ thể.</​p>​+<​p>​V&​igrave;​ độ d&​agrave;​y 60-80 micron nằm trong phạm vi tối ưu về y&​ecirc;​u cầu độ bền của người d&​ugrave;​ng cuối v&​agrave;​ nhiều giấy hơn tr&​ecirc;​n mỗi cuộn, Fact.MR nhận thấy mức ti&​ecirc;​u thụ đ&​aacute;​ng kể của người d&​ugrave;​ng cuối.&​nbsp;​Phần c&​ograve;​n lại của mức ti&​ecirc;​u thụ khối lượng l&​agrave;​ do nhu cầu đối với <a href="​https://​poinkns.blogspot.com/​search/​label/​V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%20POS">​giấy in nhiệt</​a> ​c&​oacute;​ độ d&​agrave;​y 80-90 micron m&​agrave;​ ứng dụng vẫn bị hạn chế sử dụng cụ thể.</​p>​
 <​p>​Fact.MR nhận thấy rằng c&​ocirc;​ng nghệ nhiệt trực tiếp, c&​ocirc;​ng nghệ nhiệt trực tiếp cũng như c&​ocirc;​ng nghệ truyền nhiệt chứng kiến ​​sự th&​acirc;​m nhập như nhau, tuy nhi&​ecirc;​n,​ nhu cầu cao hơn đối với in nhiệt trực tiếp đ&​atilde;​ dẫn đến tỷ lệ khối lượng lớn hơn của giấy in được thực hiện cho in nhiệt trực tiếp.&​nbsp;​Gi&​aacute;​ cả phải chăng v&​agrave;​ thuận tiện sử dụng l&​agrave;​ những yếu tố ch&​iacute;​nh ủng hộ tỷ trọng lớn hơn của giấy in nhiệt trực tiếp.</​p>​ <​p>​Fact.MR nhận thấy rằng c&​ocirc;​ng nghệ nhiệt trực tiếp, c&​ocirc;​ng nghệ nhiệt trực tiếp cũng như c&​ocirc;​ng nghệ truyền nhiệt chứng kiến ​​sự th&​acirc;​m nhập như nhau, tuy nhi&​ecirc;​n,​ nhu cầu cao hơn đối với in nhiệt trực tiếp đ&​atilde;​ dẫn đến tỷ lệ khối lượng lớn hơn của giấy in được thực hiện cho in nhiệt trực tiếp.&​nbsp;​Gi&​aacute;​ cả phải chăng v&​agrave;​ thuận tiện sử dụng l&​agrave;​ những yếu tố ch&​iacute;​nh ủng hộ tỷ trọng lớn hơn của giấy in nhiệt trực tiếp.</​p>​
 <​p><​strong>​Phương ph&​aacute;​p y&​ecirc;​u cầu của b&​aacute;​o c&​aacute;​o n&​agrave;​y</​strong></​p>​ <​p><​strong>​Phương ph&​aacute;​p y&​ecirc;​u cầu của b&​aacute;​o c&​aacute;​o n&​agrave;​y</​strong></​p>​
11496-lulzsec-la-gi.txt · Last modified: 2019/02/22 07:50 by thaoit