User Tools

Site Tools


11479-s-ng-ng-c-qu-n-la-gi

Sông Ông Đốc là một địa danh hành chính cũ cấp quận thời Việt Nam Cộng hòa. Địa danh này lấy theo tên sông Ông Đốc. Địa bàn quận Sông Ông Đốc tương ứng một phần với huyện Trần Văn Thời ngày nay.

Thời Pháp thuộc, địa bàn này vẫn là một phần nhỏ của quận Cà Mau thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến năm 1956. Ngày 9 tháng 3 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập tỉnh Cà Mau, tách ra khỏi tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên đến ngày 22 tháng 10 năm 1956 tỉnh Cà Mau lại đổi tên thành tỉnh An Xuyên. Khi mới thành lập quận Sông Ông Đốc gồm 3 xã: Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây và Phong Lạc.

Chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam không thừa nhận phân giới hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Trước đó, vào năm 1951, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Bạc Liêu, bao gồm các xã Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Trần Hợi, Hưng Mỹ, Khánh An, Khánh Lâm. Chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng kế tục các phân chia hành chính này, chỉ đặt huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau cho đến đầu năm 1976. Địa bàn huyện Trần Văn Thời lúc bấy giờ gần tương ứng với quận Sông Ông Đốc thuộc tỉnh An Xuyên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quận Sông Ông Đốc bị giải thể.

11479-s-ng-ng-c-qu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)