User Tools

Site Tools


11457-ch-ng-ngh-a-qu-n-la-gi

Chương Nghĩa là một địa danh hành chính cũ cấp quận thuộc tỉnh Kon Tum thời Việt Nam Cộng hòa. Địa bàn quận Chương Nghĩa tương ứng một địa bàn rộng lớn gồm một phần hoặc toàn phần các huyện Kon Plông và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum ngày nay.

Cuối tháng 6 năm 1958, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập các quận Kon Tum, Đăk Tô, Konplong và Đăk Sút thuộc tỉnh Kon Tum. Cũng vào năm này quận Toumơrông (Tou Mrong) được thành lập. Một năm sau, thành lập thêm quận Chương Nghĩa theo Sắc lệnh số 234-NV ngày 9 tháng 9 năm 1959. Cả hai quận Toumơrông và Chương Nghĩa đều tách ra từ một phần và chiếm gần trọn diện tích của quận Konplong. Vì vậy, đến năm 1960, quận Konplong bị xóa bỏ. Phần còn lại của quận này được sáp nhập về quận Kon Tum.

Năm 1961, quận Chương Nghĩa bao gồm phần đất phía đông sông Đăk Nghé, giáp với Ba Tơ (Quảng Ngãi) được cắt về tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Kon Tum còn lại 4 đơn vị hành chính cấp quận: Kon Tum, Đăk Tô, Đăk Sút, Toumơrông. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1964, quận Chương Nghĩa lại được chuyển giao trở lại cho tỉnh Kon Tum.

Sau năm 1965, phân cấp hành chính quận Chương Nghĩa bị hạ xuống phái viên hành chính, cùng với các quận cũ Đăk Sút và Măng Buk (trước là quận Toumơrông). Tỉnh Kon Tum chỉ còn lại 2 quận là Kon Tum và Đăk Tô

Quận Chương Nghĩa tồn tại đến năm 1975 thì bị giải thể.

11457-ch-ng-ngh-a-qu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)