User Tools

Site Tools


11367-tr-n-ph-n-x-la-gi

Trần Phán là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã Trần Phán có diện tích 33,6 km², dân số năm 2005 là 11656 người,[1] mật độ dân số đạt 347 người/km².

- xã Trần Phán thuộc huyện Ngọc Hiển (cũ) từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[3] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[3][4]

  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, cắt xã Trần Phán của huyện Cái Nước sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Trần Phán thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[4]

  • Quyết định 168-HĐBT[4] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Trần Phán thuộc huyện Đầm Dơi
  • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[6] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ thành lập xã Tân Trung trên cơ sở 3,486 ha diện tích tự nhiên và 10,664 người của xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
11367-tr-n-ph-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)