User Tools

Site Tools


11353-t-n-d-n-m-d-i-la-gi

Tân Dân là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tân Dân có 2.948 km² diện tích tự nhiên[1] và 6.148 nhân khẩu[1].

Xã Tân Dân thành lập ngày 05 tháng 09 năm 2005[1].

Địa giới hành chính xã Tân Dân:

Xã Tân Dân có 2.948 ha diện tích tự nhiên và 6.148 nhân khẩu[1].

- xã Tân Duyệt thuộc huyện Ngọc Hiển (cũ) đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2][3]

  • Quyết định 275-CP[4] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Tân Duyệt thành bốn xã và một thị trấn lấy tên là xã Tân Duyệt, xã Tân Hồng, xã Tân Dân, xã Tân Chánh và thị trấn Ngọc Hiển.
  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Duyệt thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Tân Duyệt thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Duyệt thuộc huyện Đầm Dơi
  • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.

- Thành lập xã Tân Dân ngày 05 tháng 09 năm 2005[1].

  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ thành lập xã Tân Dân trên cơ sở 2.948 ha diện tích tự nhiên và 6.148 nhân khẩu của xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau,
11353-t-n-d-n-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)