User Tools

Site Tools


11340-t-n-duy-t-la-gi

Tân Duyệt là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- xã Tân Duyệt thuộc huyện Ngọc Hiển (cũ) đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[1][2]

  • Quyết định 275-CP[3] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Tân Duyệt thành bốn xã và một thị trấn lấy tên là xã Tân Duyệt, xã Tân Hồng, xã Tân Dân, xã Tân Chánh và thị trấn Ngọc Hiển.
  • Quyết định 75-HĐBT[2] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Duyệt thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Tân Duyệt thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[1]

  • Quyết định 168-HĐBT[1] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Duyệt thuộc huyện Đầm Dơi
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[5] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, thành lập xã Tân Dân trên cơ sở 2.948 ha diện tích tự nhiên và 6.148 nhân khẩu của xã Tân Duyệt.
11340-t-n-duy-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)