User Tools

Site Tools


11289-vi-t-d-ng-c-i-n-c-la-gi

Việt Dũng là một xã cũ thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- xã Việt Dũng thuộc huyện Phú Tân từ ngày 28 tháng 3 năm 1983[1] đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[2].

  • Quyết định 23-HĐBT[1] ngày 28 tháng 3 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Dũng và xã Việt Cường.

- xã Việt Dũng thuộc huyện Cái Nước từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[2] đến ngày 14 tháng 2 năm 1987[3].

  • Quyết định 75-HĐBT[2] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Việt Dũng thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, sáp nhập nhập xã Việt Khái với xã Việt Dũng thành một xã lấy tên là xã Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
  1. ^ a ă Quyết định 23-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới thị trấn và một số xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  2. ^ a ă â Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  3. ^ a ă Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
11289-vi-t-d-ng-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)