User Tools

Site Tools


11240-th-nh-ph-c-i-n-c-la-gi

Thạnh Phú là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

xã Thạnh Phú thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2004[1].

Xã Thạnh Phú có 31,11 km² diện tích tự nhiên và 13.725 nhân khẩu[1]

Địa giới hành chính xã Thạnh Phú:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp

Xã Đông Hưng có 3.111 ha diện tích tự nhiên và 13.725 nhân khẩu

  • Quyết định 326-CP[2] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ, xã Lương Thế Trân thuộc huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 275-CP[3] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Lương Thế Trân thành ba xã lấy tên là xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Trung và xã Thạnh Phú.
  • Quyết định 94-HĐBT[4] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Thạnh Phú của huyện Cà Mau vào huyện Cái Nước.
  • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[1] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Thạnh Phú huyện Cái Nước trên cơ sở 3.111 ha diện tích tự nhiên và 13.725 nhân khẩu của xã Lương Thế Trân. thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
11240-th-nh-ph-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)