User Tools

Site Tools


11165-ivo-samkalden-la-gi

Ivo Samkalden (10 tháng 8 năm 1912, Rotterdam - 11 tháng 5 năm 1995, Amsterdam) là một nhà chính trị người Hà Lan. Ông là thị trưởng thành phố Amsterdam từ năm 1967 đến năm 1977

  • Biography at the Institute of Netherlands History (in Dutch)
11165-ivo-samkalden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)