User Tools

Site Tools


11134-l-kham-la-gi

Tào Ngụy
Bàng Đức • Cao Lãm • Châu Thái  • Chu Linh • Chung Hội • Diêm Hành • Diêm Ôn • Doãn Lễ • Đặng Ngải • Đặng Trung • Điền Dự • Điền Tục • Điển Vi • Giả Quỳ  • Gia Cát Đản  • Hạ Hầu Đôn • Hạ Hầu Mậu • Hạ Hầu Thượng • Hạ Hầu Uyên • Hạ Hầu Uy • Hác Chiêu • Hàn Hạo • Hầu Thành • Hồ Liệt • Hồ Phấn • Hồ Tuân • Hứa Chử • Khiên Chiêu • Lã Kiền • Lý Điển • Lý Phong • Lý Thông • Ngưu Kim • Ngụy Tục • Nhạc Tiến • Quách Hoài • Sư Toản • Tang Bá • Tào Chân • Tào Chương • Tào Hồng • Tào Hưu • Tào Nhân • Tào Sảng • Tào Thuần • Tần Lãng • Tất Quỹ • Thành Công Anh • Tôn Lễ • Tôn Quan • Tống Hiến • Trần Thái • Trương Cáp • Trương Liêu • Từ Hoảng • Văn Khâm • Văn Sính • Văn Ương • Vô Khâu Kiệm • Vu Cấm • Vương Kinh • Vương Song
Thục Hán
Bàng Hi • Cao Tường • Diêm Vũ • Đặng Chi • Gia Cát Chiêm • Gia Cát Thượng • Hạ Hầu Bá • Hoàng Trung • Hoàng Quyền • Hoắc Dặc • Hoắc Tuấn • Hồ Tế • Hướng Sủng • Khương Duy • La Hiến • Lã Khải • Liêu Hóa • Liễu Ẩn • Lôi Đồng • Lưu Phong • Lý Khôi • Mã Đại • Mã Siêu • Mã Tốc • Mã Trung • Mạnh Đạt • Mạnh Hoạch • Nghiêm Nhan • Ngô Ban • Ngô Lan • Ngô Ý • Ngụy Diên • Phí Quan • Phó Dung • Phó Thiêm • Phùng Tập • Quan Bình • Quan Hưng • Quan Vũ • Sa Ma Kha • Trần Đáo • Trần Thức • Triệu Lũy • Triệu Vân • Trương Dực • Trương Ngực • Trương Phi • Vương Bình
Đông Ngô
Bộ Xiển • Chu Cứ • Chu Du • Chu Dị • Chu Hoàn • Chu Nhiên • Chu Phường • Chu Thái • Chu Xử • Cam Ninh • Đào Hoàng • Đinh Phụng • Đổng Tập • Đường Tư • Gia Cát Tịnh • Hạ Tề • Hàn Đương • Hoàng Cái • Lã Cứ • Lã Đại • Lã Mông • Lã Phạm • Lăng Tháo • Lăng Thống • Lục Cảnh • Lục Dận • Lục Kháng • Lục Tốn • Lưu Đôn • Lưu Tán • Lý Úc • Mã Trung • Phan Chương • Phạm Cương • Sĩ Nhân • Thái Sử Từ • Thi Tích • Tiên Vu Đan • Toàn Tông • Tổ Mậu • Tôn Ân • Tôn Bí • Tôn Du • Tôn Giai • Tôn Hà • Tôn Hiệu • Tôn Hoàn • Tôn Hoán • Tôn Lự • Tôn Phụ • Tôn Thiều • Tôn Tĩnh • Tống Khiêm • Trần Biểu • Trần Vũ • Triệu Đạt • Trình Phổ • Trương Bố • Trương Đạt • Từ Thịnh • Tưởng Khâm
Tây Tấn
Chu Tuấn • Dương Hỗ • Đỗ Dự • Đường Bân • Gia Cát Tự • Hồ Uyên • Khiên Hoằng • Mã Long • Thạch Bao • Trần Khiên • Tôn Tú • Tư Mã Lượng • Tư Mã Tuấn • Vương Hồn • Vương Tuấn
Khác
Trương Bảo • Trương Lương • Trương Yên • Mã Nguyên Nghĩa • Hoàng Phủ Tung • Chu Tuấn • Hà Tiến • Đinh Nguyên • Hoa Hùng • Bào Tín • Kỷ Linh • Khúc Nghĩa • Văn Xú • Nhan Lương • Lý Thôi • Quách Dĩ • Trương Tế • Phàn Trù • Đoàn Ổi • Từ Vinh • Hồ Chẩn • Trương Tú • Trương Nhiệm • Biện Chương • Thuần Vu Quỳnh • Viên Hi • Cao Cán • Cao Thuận • Thành Liêm • Tào Tính • Hác Manh • Trương Tú • Liễu Nghị • Trách Dung • Hầu Tuyển • Trình Ngân • Trương Hoành • Thành Nghi • Lý Kham • Mã Ngoạn • Dương Thu • Lương Hưng • Tô Phi • Lý Mông • Vương Phương • Đổng Thừa • Dương Phụng • Hàn Tiêm • Hoàng Tổ
11134-l-kham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)