User Tools

Site Tools


11122-ch-ngh-a-h-a-b-nh-la-gi

World-Day-of-Prayer-for-Peace Assisi 2011.jpg

Chủ nghĩa hòa bình có thể hiểu theo nghĩa rộng là sự phản đối chiến tranh. Thuật ngữ "Pacifism" được đưa ra bởi nhà vận động hòa bình người Pháp Émile Arnaud và được sử dụng bởi các nhà hoạt động hòa bình tại Hội nghị Hòa bình Quốc tế ở Glasgow năm 1901.[1]

Có rất nhiều quan điểm về chủ nghĩa hòa bình, trong đó bao gồm niềm tin cho rằng những tranh chấp quốc tế nên được giải quyết một cách hòa bình, kêu gọi sự từ bỏ các thể chế quân sự và chiến tranh, phản đối sự tổ chức xã hội thông qua quyền lực của chính quyền, phản đối việc sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị, kinh tế và xã hội, xóa bỏ vũ lực ngoại trừ trường rất cần thiết phải sử dụng đạt mục đích hòa bình, phản đối bạo lực dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

11122-ch-ngh-a-h-a-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)