User Tools

Site Tools


11080-h-nh-kh-c-mollwitz-la-gi

Hành khúc Mollwitz (tiếng Đức: Mollwitzer-Marsch) là một bản hành khúc quân sự được vua Phổ Friedrich II sáng tác trong doanh trại quân đội Phổ[1]. Nó được sáng tác chỉ mười ngày sau chiến thắng của người Phổ trước quân đội Áo trong trận Mollwitz (1741) - trận đánh lớn đầu tiên trong chiến tranh Schlesien lần thứ nhất.[2]. Bản hành khúc đã nâng cao tinh thần của quân đội Phổ.[3][4]

  1. ^ Walter Transfeldt, Wort und Brauch im deutschen Heer, trang 238
  2. ^ Albert Seaton, Frederick the Great's Army, trang 18
  3. ^ Christopher Duffy, The army of Frederick the Great, trang 141
  4. ^ Herzeleide Henning, Bibliographie Friedrich der Grosse: 1786-1986, trang 34
  • Hans-Peter Stein: Transfeldt. Wort und Brauch in Heer und Flotte. 9., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 1986.
  • Christopher Duffy: The army of Frederick the Great. Nhà xuất bản David & Charles, 1974.
  • Albert Seaton, Frederick the Great's Army, Nhà xuất bản Osprey, 15-06-1973. ISBN 0850451515.
  • Herzeleide Henning: Bibliographie Friedrich der Grosse: 1786-1986. Nhà xuất bản Walter de Gruyter, 1988.
11080-h-nh-kh-c-mollwitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)