User Tools

Site Tools


11073-tr-ph-i-ng-th-i-b-nh-la-gi

Trí Phải Đông là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Trí Phải Đông tồn tại trong thời gian từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1] đến ngày 14 tháng 2 năm 1987[2].

Địa giới hành chính xã Trí Phải Đông:

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Trí Phải thành bốn xã lấy tên là xã Trí Phải Tây, xã Trí Phải Trung, xã Trí Phải Đông và xã Trí Phải.
  • Quyết định 33B-HĐBT[2] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Trí Phải với xã Trí Phải Đông thành một xã lấy tên là xã Trí Phải.
  1. ^ a ă Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
  2. ^ a ă Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
11073-tr-ph-i-ng-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)