User Tools

Site Tools


11052-tbuong-kmoum-la-gi

Huyện Tbuong Kmoum là một huyện tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Huyện này được chia ra 16 khum và 238 phum (xã và làng).

Tum Teav, bản 'Romeo & Juliet' của Campuchia, được sáng tác ra ở Tboung Kmoum. Bản sử thi này được truyền khẩu qua các thế hệ và đã được Étienne Aymonier dịch ra tiếng Pháp năm 1880.

  1. ^ General Population Census of Cambodia, 1998: Village Gazetteer. National Institute of Statistics. Tháng 2 năm 2000. tr. 68–73. 
11052-tbuong-kmoum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)