User Tools

Site Tools


11018-vi-n-th-ng-k-qu-c-gia-la-gi

Viện Thông kê Ý
Istituto Nazionale di Statistica - Istat
Thành lập 9 tháng 7, 1926; 92 năm trước
Chủ tịch Giorgio Alleva
Trang web istat.it

Viện Thông kê Ý (Istituto Nazionale di Statistica - Istat) là một tổ chức nghiên cứu thống kê quốc gia của chính phủ Ý trong các lĩnh vực tổng điều tra dân số, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, gia đình và kinh tế quốc dân.

vai trò

11018-vi-n-th-ng-k-qu-c-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)