User Tools

Site Tools


10978-th-y-h-ng-l-lanh-la-gi

Thụy hương lá lanh (danh pháp hai phần: Daphne gnidium) là một loài thực vật thuộc chi Thụy hương (Daphne). Thụy hương lá lanh có chứa chất độc mezerein và daphetoxin. Tất cả các bộ phận của cây đều được xem là độc tố cao [1]

  • Daphne orthophylla St.-Lag.
  • Daphne paniculata Lam.
  • Laureola gnidium (L.) Samp.
  • Mistralia gnidium (L.) Fourr.
  • Thymelaea gnidium (L.) All.

Phương tiện liên quan tới Daphne_gnidium tại Wikimedia Commons‎

10978-th-y-h-ng-l-lanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)