User Tools

Site Tools


10902-tr-l-c-la-gi

Trí Lực là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Trí Lực được thành lập ngày 05 tháng 9 năm 2005[1].

Xã Trí Lực có 38,9866 km² diện tích tự nhiên và 7.024 nhân khẩu[1].

Địa giới hành chính xã Trí Lực:

Xã Trí Lực có 3.898,66 ha diện tích tự nhiên và 7.024 nhân khẩu.

Trước khi thành lập xã:

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Trí Phải thành bốn xã lấy tên là xã Trí Phải Tây, xã Trí Phải Trung, xã Trí Phải Đông và xã Trí Phải.
  • Quyết định 33B-HĐBT[3] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Trí Phải với xã Trí Phải Đông thành một xã lấy tên là xã Trí Phải.
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Trí Phải, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.

Thành lập xã mới Trí Lực:

  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc thành lập xã Trí Lực trên cơ sở 3.898,66 ha diện tích tự nhiên và 7.024 nhân khẩu của xã Trí Phải.
  1. ^ a ă â Nghị định 113/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
  2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
  3. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  4. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10902-tr-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)