User Tools

Site Tools


10885-h-a-th-nh-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Hòa Thành là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Hòa Thành:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp
  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Cà Mau chia xã Hòa Thành thành ba xã lấy tên là xã Hòa Thành, xã Hòa Tân và xã Bình Thành
  • Quyết định 94-HĐBT[2] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Hòa Thành của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
  • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Hòa Thành của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[4] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Hòa Thành thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
10885-h-a-th-nh-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)