User Tools

Site Tools


10868-m-hi-p-cao-l-nh-la-gi

Mỹ Hiệp là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới của xã Mỹ Hiệp ở phía bắc giáp xã Bình Hàng Trung, phía nam giáp xã Bình Thạnh, phía đông giáp xã Thanh Mỹ và tỉnh Tiền Giang và ở phía tây giáp xã Mỹ Long.[1]

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Long Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Mỹ Hiệp thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Mỹ Hiệp thuộc huyện Cao Lãnh
10868-m-hi-p-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)