User Tools

Site Tools


10867-tri-u-s-n-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Triệu Sơn, thường được gọi là Giắt, là huyện lị của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Triệu Sơn có diện tích 1,80 km²[3]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Triệu Sơn có số dân 3.902 người[3].

Thị trấn Triệu Sơn nằm trung tâm của huyện Triệu Sơn.

Thị trấn Triệu Sơn gồm các tiểu khu (phố, khu phố): Giắt, Lê Lợi, Bà Triệu, Tô Vĩnh Diện...

Thị trấn Triệu Sơn được thành lập năm 1988 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Minh Châu, Minh Sơn và Minh Dân[4].

  1. ^ a ă â Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ 99/1988/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  4. ^ Quyết định số 99/QĐ-HĐBT ngày 03/6/1988.
10867-tri-u-s-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)