User Tools

Site Tools


10828-t-n-ph-th-i-b-nh-la-gi

Tân Phú là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Kinh tế chủ yếu là nuôi tôm, diện tích trồng lúa và rau màu không đáng kể. Tân phú là một trong những xã có mức thu nhập cao nhất huyện thới bình, cùng với xã trí phải và xã tân lộc.

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Phú Thành, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Tân Quý, xã Tân Phú và xã Tân Xuân.
  • Quyết định 33B-HĐBT[2] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng:
  1. sáp nhập xã Tân Quý với xã Tân Phú thành một xã lấy tên là xã Tân Phú;
  2. tách một phần diện tích và dân số của xã Tân Phú để sáp nhập vào xã Tân Xuân.
  • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Tân Phú, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.
  1. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
  2. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  3. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
10828-t-n-ph-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)