User Tools

Site Tools


10760-thanh-t-ng-m-d-i-la-gi

Thanh Tùng là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Thanh Tùng thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[1]

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia nửa xã Quách Thẩm B thành ba xã lấy tên là xã Thanh Tùng, xã Tân Điền và xã Hiệp Tùng.
  • Quyết định 75-HĐBT[1] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Thanh Tùng thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Thanh Tùng thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[3]

  • Quyết định 168-HĐBT[3] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Thanh Tùng thuộc huyện Đầm Dơi

- xã Thanh Tùng thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[3]

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[5] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ thành lập xã Ngọc Chánh trên cơ sở 5.303,76 ha diện tích tự nhiên và 11.023 nhân khẩu của xã Thanh Tùng., huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
10760-thanh-t-ng-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)