User Tools

Site Tools


10708-nh-n-con-la-gi

Hạch nhân hay nhân con (Nucleolus) là một cấu trúc dạng hình cầu, có trong nhân tế bào động vật, thực vật, dễ nhận thấy dưới kính hiển vi quang học. Có thể có một đến vài hạch nhân trong nhân, số lượng hạch nhân tỉ lệ thuận với nhu cầu về protein của tế bào. Hạch nhân biến đi trong quá trình phân chia tế bào.

Trong hạch nhân chứa một vùng DNA mã hóa cho các loại rARN có nguồn gốc từ eo thứ cấp của NST, gọi là vùng (NOR) (Nucleolar Organizing Regions).

Hạch nhân tổng hợp ARN ribosom rARN, giúp việc tạo ribosom, có vai trò quan trọng trong những tế bào sinh ra nhiều protein.

10708-nh-n-con-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)