User Tools

Site Tools


10703-pelayos-de-la-presa-la-gi

Pelayos de la Presa là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

10703-pelayos-de-la-presa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)