User Tools

Site Tools


10684-h-th-k-x-la-gi

Hồ Thị Kỷ là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

xã Biển Bạch có 4.068 ha diện tích tự nhiên và 8.210 nhân khẩu.

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ xác định ranh giới của xã Hồ Thị Kỷ sau khi chuyển giao 1/2 xã sang cho huyện Cà Mau theo quyết định số 326-CP[2].
  • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.
10684-h-th-k-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)