User Tools

Site Tools


10652-th-i-b-nh-x-la-gi

Thới Bình là một xã của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Thới Bình:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp
  • phía Bắc giáp
  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là Thới Thuận, xã Thới Bình và xã Thới Hòa.
  • Nghị quyết [2] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó xã Thới Bình, huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau.
10652-th-i-b-nh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)