User Tools

Site Tools


10640-huy-n-campuchia-la-gi

Huyện củA Campuchia (srŏk) là cấp hành chính địa phương thứ hai ở Campuchia. Phân cấp hành chính địa phương ở Campuchia theo hai hệ, hệ thứ nhất từ cao xuống thấp gồm tỉnh (khet)- huyện (srŏk)- xã (khum), và hệ thứ hai từ cao xuống thấp gồm thành phố trực thuộc trung ương (krong)- quận (khan)- phường (sankhat). Như vậy, huyện cùng cấp với quận (nên thường được gọi chung là cấp huyện, hoặc cấp quận huyện) nhưng một đằng ở khu vực nông thôn và một đằng ở khu vực thành thị.

Campuchia có 171 huyện. Sau đây là danh sách các huyện xếp theo tỉnh. Các con số trong ngoặc đơn gồm hai phần: hai số đầu là mã số của tỉnh và hai số sau là mã số cho huyện.

 1. Pailin (24-01)
 2. Sala Krau (24-02)
 1. Chamkarmon (12-01)
 2. Daun Penh (12-02)
 3. Prampir Makara (12-03)
 4. Toul Kork (12-04)
 5. Dangkor (12-05)
 6. Meanchey (12-06)
 7. Russei Keo (12-07)
 8. Sen Sok (12-08)
 9. Por Sen Chey (12-09)
 1. Mittakpheap (18-01)
 2. Prey Nob) (18-02)
 3. Stueng Hav (18-03)
10640-huy-n-campuchia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)