User Tools

Site Tools


10596-t-an-kh-ng-m-d-i-la-gi

Tạ An Khương là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- xã Tạ An Khương thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[1]

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Tạ An Khương thành bốn xã lấy tên là xã Thành Điền, xã Tân Mỹ, xã Thới Phong và xã Tạ An Khương.
  • Quyết định 75-HĐBT[1] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tạ An Khương thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Tạ An Khương thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[3]

  • Quyết định 168-HĐBT[3] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tạ An Khương thuộc huyện Đầm Dơi

- xã Tạ An Khương thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[3]

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 41/2000/NĐ-CP[5] ngày 29 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về việc chia tách, thành lập xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau:
  1. Thành lập xã Tạ An Khương Nam trên cơ sở 3.124,81 ha diện tích tự nhiên và 8.657 nhân khẩu của xã Tạ An Khương.
  2. Thành lập xã Tạ An Khương Đông trên cơ sở 3.208,45 ha diện tích tự nhiên và 8.186 nhân khẩu của xã Tạ An Khương.
10596-t-an-kh-ng-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)