User Tools

Site Tools


10579-m-x-ng-cao-l-nh-la-gi

Mỹ Xương là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Mỹ Xương    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 4-CP[1] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Mỹ Xương thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[2] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Mỹ Xương thuộc huyện Cao Lãnh
10579-m-x-ng-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)