User Tools

Site Tools


10571-jarilla-chi-th-c-v-t-la-gi

Jarilla là danh pháp khoa học của một chi thực vật hạt kín trong họ Caricaceae thuộc bộ Brassicales.

Chi Jarilla có 3 loài thực vật sinh sống tại châu Mỹ.

Tên gọi phổ biến "Jarilla" tại Nam Mỹ lại là dành cho loài cây liên quan tới chi Larrea.

Phương tiện liên quan tới Jarilla tại Wikimedia Commons

10571-jarilla-chi-th-c-v-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)