User Tools

Site Tools


10547-t-n-c-m-d-i-la-gi

Tân Đức là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tân Đức thành lập ngày 25 tháng 07 năm 1979[1]..

Giao thông nơi đây chủ yếu là đường thủy việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Đặc biệt là vào mùa nước cạn.

- Thành lập xã Tân Đức ngày 25 tháng 07 năm 1979[1].

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải, thành bốn xã lấy tên là xã Nguyễn Huân, xã Long Hòa, xã Tân Tiến và xã Phú Hải.

- xã Tân Đức thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Đức thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Đức thuộc huyện Đầm Dơi

- xã Tân Đức thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
10547-t-n-c-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)