User Tools

Site Tools


10530-t-n-thu-n-m-d-i-la-gi

Tân Thuận là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Xã Tân Tiến thành lập ngày 25 tháng 07 năm 1979[1]..

- xã Tân Thuận thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Thuận, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải thành năm xã lấy tên là xã Tân Đức, xã Hiệp Bình, xã Thuận Hoà, xã Tân Lập và xã Tân Thuận.
  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Thuận thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi

- xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
10530-t-n-thu-n-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)