User Tools

Site Tools


10523-nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-chi-c-vali-m-u-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10523-nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-chi-c-vali-m-u-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Những cuộc phiêu lưu<​br/>​của chiếc vali màu vàng<​br/>​Приключения жёлтого чемоданчика</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +222px</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Sofia Prokofyeva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +1</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Truyện thiếu nhi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Eksmo</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1966</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa cứng và bìa mềm)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Những cuộc phiêu lưu của chiếc vali màu vàng</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Приключения жёлтого чемоданчика</​i>​) là một cuốn truyện phiêu lưu - hài hước, có phần giả tưởng dành cho trẻ em của nhà văn Sofia Prokofyeva, ra đời năm 1966.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chuyển thể</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Toma</​li>​
 +<​li>​Anna Petrovna Veryovkina: Bà ngoại Toma</​li>​
 +<​li>​Ông bác sĩ</​li>​
 +<​li>​Voletta:​ Người huấn luyện chó</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​i>​Những cuộc phiêu lưu của chiếc vali màu vàng</​i>​ (phim, 1970)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử nhân vật Nga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181010181326
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 399/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9293/​2097152 bytes
 +Template argument size: 811/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 364/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 857 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.150 ​     1 -total
 + ​73.70% ​  ​73.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​67.61% ​  ​67.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.06% ​  ​17.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Nga
 + ​15.93% ​  ​15.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.50%    9.424      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  9.37%    9.290      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.42%    7.355      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.47%    5.421      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.29%    5.247      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794720-0!canonical and timestamp 20181010181326 and revision id 25375370
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10523-nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-chi-c-vali-m-u-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)