User Tools

Site Tools


10521-d-t-c-cai-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10521-d-t-c-cai-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​%E4%B9%9F%E9%80%9F%E8%A9%B2.jpg/​180px-%E4%B9%9F%E9%80%9F%E8%A9%B2.jpg"​ width="​180"​ height="​238"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ad/​%E4%B9%9F%E9%80%9F%E8%A9%B2.jpg 1.5x" data-file-width="​217"​ data-file-height="​287"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Dã Tốc Cai</​b>​ Bạt Đô hay Dũng sĩ Dã Tốc Cai (tiếng Mông Cổ: Yesügei Baghatur, chữ Hán: 也速該;​ ??​-1171) là thủ lĩnh của tộc Kiyad người Mông Cổ và là cha của Thiết Mộc Chân tức Thành Cát Tư Hãn sau này. Ông là một người cha nghiêm khắc, dũng cảm, hết lòng vì con.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Theo Bí sử Mông Cổ thì Dã Tốc Cai cướp bà Ha Ngạch Luân từ bộ tộc Miệt Nhĩ và cưới bà sinh ra một đứa bé trai. Trong lúc vợ đang sinh thì Dã Tốc Cai đi đánh nhau và bắt được một người tù binh. Để kỷ niệm chiến thắng, ông đã lấy tên người tù binh đó đặt cho con mình tức là Thiết Mộc Chân. Ông đã nuôi Thiết Mộc Chân khôn lớn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Một lần ông đưa Thiết Mộc Chân đi dạm hỏi vợ với bộ lạc Onggút, cuộc dạm hỏi thành công và Bột Nhi Thiếp (Börte) cũng thích Thiết Mộc Chân. Nhưng trên đường về ông có ghé lại trại của kẻ thù dự bữa tiệc, dùng rượu với họ và bị đầu độc. Ông bị ngấm thuốc và chết trên đường về nhà.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181017190802
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.292 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6360/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44070/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21208/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.051/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.069 ​     1 -total
 + ​40.17% ​  ​78.369 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Familytree
 + ​27.03% ​  ​52.725 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​acirc;​y_ph&#​7843;​_h&#​7879;/​b&#​432;&#​7899;​c2
 + ​26.82% ​  ​52.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​20.57% ​  ​40.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_so&​aacute;​t_t&​iacute;​nh_nh&#​7845;​t_qu&​aacute;​n
 + ​18.39% ​  ​35.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.82%   ​13.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  5.77%   ​11.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.88%    5.626      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.73%    3.380      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Familytree/​start
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797811-0!canonical and timestamp 20181017190801 and revision id 43787233
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10521-d-t-c-cai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)