User Tools

Site Tools


10519-kh-nh-b-nh-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10519-kh-nh-b-nh-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Khánh Bình Đông</​b>​ là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 67,​72 km²,​ dân số năm 1999 là 18330 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 271 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Cũng như các khu vực khác ở Cà Mau, xã này có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, nước lợ. Giao thông thủy thịnh hành. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản và nuôi trồng thủy sản nước lợ như cua, tôm sú, tôm càng xanh.
 +</p>
 +
 +
 +<​p><​i>​Thành lập xã Khánh Bình Đông từ ngày 25 tháng 07 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành bốn xã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Bình Trung, xã Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình Tây.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​33B-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT33B_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể xã Khánh Bình Trung, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải để sáp nhập vào xã Khánh Bình và xã Khánh Bình Đông.</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AKh%C3%A1nh+B%C3%ACnh+%C4%90%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​51/​1991/​QĐ-TCCP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP275-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HDBT33B-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011050939
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.243 seconds
 +Preprocessor visited node count: 963/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36765/​2097152 bytes
 +Template argument size: 750/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3856/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.003 ​     1 -total
 + ​62.84% ​ 120.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.48% ​ 110.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.22% ​  ​42.663 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.17% ​  ​32.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.03% ​  ​23.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.23% ​  ​19.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tr&#​7847;​n_V&#​259;​n_Th&#​7901;​i
 +  8.91%   ​17.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.73%   ​12.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.13%   ​11.763 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1249819-0!canonical and timestamp 20181011050939 and revision id 40660922
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10519-kh-nh-b-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)