User Tools

Site Tools


10517-danh-s-ch-d-n-t-c-trung-qu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10517-danh-s-ch-d-n-t-c-trung-qu-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg/​350px-Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg"​ width="​350"​ height="​328"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg/​525px-Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg/​700px-Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​960"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ phân bổ dân tộc-ngôn ngữ tại Trung Quốc</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Người Hán là dân tộc lớn nhất Trung Quốc, 91,59% <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ được phân loại là dân tộc Hán (~1,2 tỷ người). Bên cạnh người Hán, 55 dân tộc khác được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận là dân tộc, hầu hết các dân tộc này tập trung tại khu vực tây bắc, bắc, đông bắc, nam và tây nam nhưng cũng có một số sinh sống trên khắp đất nước. Trong số 55 dân tộc thiểu số này, dân tộc Hồi và dân tộc Mãn hiện chỉ dùng tiếng Hán.<​sup id="​cite_ref-CRI_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Dân tộc thiểu số đông dân nhất là Choang (16,1 triệu), Mãn (10,6 triệu), Hồi (9,8 triệu), H'​Mông (8,9 triệu), Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) (8,3 triệu), Thổ Gia (8 Triệu), Di (7,7 triệu), Mông Cổ (5,8 triệu), Tạng (5,4 triệu), Bố Y (2,9 triệu), Đồng (2,9 triệu), Dao (2,6 triệu), Triều Tiên (1,9 triệu), Bạch (1,8 triệu), Hà Nhì (1,4 triệu), Kazakh (Cát Táp Khắc) (1,2 triệu), Lê (1,2 triệu), và Thái (1,1 triệu).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_d.C3.A2n_t.E1.BB.99c_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.C3.B4ng_nh.E1.BA.ADn_ch.C3.ADnh_th.E1.BB.A9c_t.E1.BA.A1i_Trung_Qu.E1.BB.91c_.C4.91.E1.BA.A1i_l.E1.BB.A5c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_dân_tộc_được_công_nhận_chính_thức_tại_Trung_Quốc_đại_lục">​Các dân tộc được công nhận chính thức tại Trung Quốc đại lục</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Theo dân số,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ danh sách dưới đây liệt kê 56 dân tộc (hay nhóm dân tộc) tại Trung Quốc được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Cũng có một số nhóm dân thiểu số có gốc châu Âu cư trú tại Hồng Kông và Macau tuy nhiên con số không đáng kể.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181028135622
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 400/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18044/​2097152 bytes
 +Template argument size: 261/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8113/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.231 ​     1 -total
 + ​44.36% ​  ​59.984 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​35.68% ​  ​48.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.52% ​  ​34.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&​acirc;​n_t&#​7897;​c_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​22.48% ​  ​30.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.60%    4.864      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.32%    4.491      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobold
 +  3.09%    4.176     52 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.66%    3.595      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796391-0!canonical and timestamp 20181028135622 and revision id 44153833
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10517-danh-s-ch-d-n-t-c-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)