User Tools

Site Tools


10516-n-m-c-n-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10516-n-m-c-n-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Năm Căn</​b>​ là thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Năm Căn được thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1987<sup id="​cite_ref-CP275_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​250px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg"​ width="​250"​ height="​181"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​375px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​500px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ch%E1%BB%A3_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg 2x" data-file-width="​5460"​ data-file-height="​3960"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một góc chợ thị trấn Năm Căn</​div></​div></​div> ​
 +
 +
 +<​ol><​li><​i>​Thành lập</​i>​ <​i><​b>​xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ</​b></​i>​ <i> ngày 25 tháng 07 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +<​ol><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Năm Căn thành hai xã và một thị trấn lấy tên là xã Hàm Rồng, xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (cũ).</​li></​ol></​li>​
 +<​li><​i><​b>​xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 25 tháng 07 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​i>​
 +<​ol><​li>​Quyết định <​b>​75-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD75_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Đất Mới thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.</​li></​ol></​li>​
 +<​li><​i><​b>​xã Đất Mới thuộc huyện Ngọc Hiển mới</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ đến ngày 17 tháng 11 năm 2003 <sup id="​cite_ref-ND13_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.</​i>​
 +<​ol><​li>​Quyết định <​b>​168-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD16_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Đất Mới trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.</​li></​ol></​li></​ol><​ol><​li><​i>​Thành lập</​i>​ <​i><​b>​thị trấn Năm Căn thuộc huyện Ngọc Hiển</​b></​i>​ <i> ngày 14 tháng 2 năm 1987<sup id="​cite_ref-CP275_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +<​ol><​li>​Quyết định <​b>​33B-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT33B_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải, chia xã Đất Mới thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (thị trấn huyện lỵ huyện Ngọc Hiển).</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.</​li></​ol></​li>​
 +<​li><​i><​b>​thị trấn Năm Căn thuộc huyện Năm Căn mới</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 <sup id="​cite_ref-ND13_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ đến nay.</​i>​
 +<​ol><​li>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, thị trấn Năm Căn thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.</​li></​ol></​li></​ol>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​250px-%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​375px-%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg/​500px-%E1%BB%9E_th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_N%C4%83m_C%C4%83n.jpg 2x" data-file-width="​4752"​ data-file-height="​3168"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một ngân hàng ở thị trấn Năm Căn</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CP275-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD16-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD75-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND13-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 138/​2003/​NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT33B-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011230917
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.130 seconds
 +Preprocessor visited node count: 658/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10223/​2097152 bytes
 +Template argument size: 424/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4833/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 896 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.580 ​     1 -total
 + ​52.00% ​  ​44.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​41.31% ​  ​35.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.59% ​  ​16.768 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_N&#​259;​m_C&#​259;​n
 + ​16.01% ​  ​13.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.89% ​  ​10.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.10%    5.223      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses
 +  3.22%    2.753      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  1.87%    1.600      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +  1.79%    1.532      6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796037-0!canonical and timestamp 20181011230917 and revision id 26708401
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10516-n-m-c-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)