User Tools

Site Tools


10510-v-n-qu-c-gia-mitchell-alice-rivers-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10510-v-n-qu-c-gia-mitchell-alice-rivers-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Errk Oykangand</​b>​ (tên cũ là <​b>​Mitchell-Alice Rivers</​b>​ cho đến năm 2009) là một vườn quốc gia ở Queensland, Australia, 1748 km về phía tây bắc Brisbane. Diện tích vườn quốc gia rộng 382 km2<sup id="​cite_ref-CAPAD_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ trên bán đảo Cape York ở Queensland, Australia. Nó là một vườn quốc gia bảo tồn các thổ dân được quản lý cùng với Quản lý Vườn Quốc gia Queensland dưới tình trạng của Cape York Peninsula của thổ dân Đất đai.<​sup id="​cite_ref-CYPAL_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Vườn quốc gia nằm ở khu vực Viễn Bắc Queensland tại hợp lưu của Mitchell và sông Alice. Nó nằm khoảng 335 km về phía tây Cooktown và 270 km về phía đông bắc của Normanton. Truy cập vào công viên là chỉ có sẵn với xe 4x4 từ Kowanyama-Pompuraaw Road, trong khi Sông Mitchell phải được gạch chéo ở Shelfo Crossing, một tấm rộng của gạch. Trong mùa mưa giữa tháng mười một và tháng bảy công viên là không thể tiếp cận. Có một số di tích văn hóa của thổ dân trong công viên đã không thể đến được.<​sup id="​cite_ref-About_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-VG_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​
 +Giữa hai con sông nằm cảnh quan xavan, mặt đất là cứng và nứt trong mùa khô, thường được trở thành một hồ nước lớn trong những tháng ẩm ướt hơn. <sup id="​cite_ref-About_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-Cult_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CAPAD-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Australian Government - CAPAD 2010</​i>​ (MS Excel; 166 kB), DSEWPaC, abgerufen am 7. Oktober 2012 (englisch)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CYPAL-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Joint management of Cape York Peninsula national parks</​i>,​ Queensland Parks and Wildlife Service, abgerufen am 7. Oktober 2012 (englisch)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-About-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​i>​Offizielle Website des Parks - About</​i>,​ Queensland Parks and Wildlife Service, abgerufen am 7. Oktober 2012 (englisch)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-VG-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Cape York Peninsula - Parks and Reserves - Visitor Guide</​i>​ (PDF; 3,6 MB), Queensland Parks and Wildlife Service, abgerufen am 7. Oktober 2012 (englisch)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cult-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Offizielle Website des Parks - Culture</​i>,​ Queensland Parks and Wildlife Service, abgerufen am 7. Oktober 2012 (englisch)</​span>​
 +</li>
 +</ol>
 +<​p>​Bản mẫu:Far North Queensland
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181013043901
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 791/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17854/​2097152 bytes
 +Template argument size: 357/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2486/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.091 ​     1 -total
 + ​89.84% ​ 110.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_place
 + ​70.37% ​  ​86.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.75% ​  ​21.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 + ​15.51% ​  ​19.089 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  3.67%    4.512      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_tra_d&#​7845;​u_th&#​7853;​p_ph&​acirc;​n
 +  3.60%    4.430      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7853;​t_&#​273;&#​7897;​_d&​acirc;​n_s&#​7889;​
 +  3.21%    3.956      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +  2.17%    2.668      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  1.73%    2.124      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798048-0!canonical and timestamp 20181013043901 and revision id 26603885
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10510-v-n-qu-c-gia-mitchell-alice-rivers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)