User Tools

Site Tools


10505-kh-nh-b-nh-t-y-b-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10505-kh-nh-b-nh-t-y-b-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Khánh Bình Tây Bắc</​b>​ là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Khánh Bình Tây Bắc thành lập từ ngày 25 tháng 06 năm 1999<sup id="​cite_ref-ND42_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Xã Khánh Bình Tây Bắc có diện tích 98,64 km², dân số năm 1999 là 17048 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 173 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Khánh Bình Tây Bắc:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p>​Cũng như các khu vực khác ở Cà Mau, xã này có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, nước lợ. Giao thông thủy thịnh hành. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản và nuôi trồng thủy sản nước lợ như cua, tôm sú, tôm càng xanh.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành bốn xã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Bình Trung, xã Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình Tây.</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.</​li></​ul><​p><​i>​Thành lập xã Khánh Bình Tây Bắc từ ngày 25 tháng 06 năm 1999<sup id="​cite_ref-ND42_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​42/​1999/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND42_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Khánh Bình Tây Bắc trên cơ sở có 9,864 ha diện tích tự nhiên và 17,212 người của xã Khánh Bình Tây.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181013115104
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 974/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37147/​2097152 bytes
 +Template argument size: 812/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3743/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.544 ​     1 -total
 + ​56.07% ​ 110.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.76% ​ 100.281 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.51% ​  ​46.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.59% ​  ​40.675 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.69% ​  ​30.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.57%   ​16.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tr&#​7847;​n_V&#​259;​n_Th&#​7901;​i
 +  7.42%   ​14.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.28%   ​14.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  6.41%   ​12.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796722-0!canonical and timestamp 20181013115104 and revision id 40660921
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10505-kh-nh-b-nh-t-y-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)