User Tools

Site Tools


10502--i-quit-match-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10502--i-quit-match-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>"​I quit" match</​b>​ là các trận đấu thuộc dạng khốc liệt nhất trong các chương trình của Công ty Đô vật thế giới (WWE). Thể thức này thường được đánh trong các pay-per-view và thường là các trận tranh đai lớn hay các trận thách đấu mang tính giải quyết hận thù cá nhân lên tới mức đỉnh điểm. "I quit" dịch theo tiếng Việt có nghĩa là "Tôi bỏ cuộc"​ hoặc "Tôi muốn dừng lại (chịu thua)"​. Thường các trận tranh đai có thể thức này do quản lý của WWE đưa ra nếu sự mâu thuẫn của 2 bên tranh đai quá cao để giải quyết hận thù. "I quit" match thường đi kèm với sự tự do về luật lệ và có thể là 1 chọi 1 hoặc đánh chấp (<​i>​handicap</​i>​). Đô vật tham gia phải chuẩn bị một tâm lý tốt nhất vì trong lịch sử các trận như thế có rất nhiều trường hợp sau khi đánh xong mình mẩy đã máu me, bất tỉnh hay gãy xương. Tham gia trận đấu này phải có một "ý chí kiên cường"​ và khả năng chịu đòn tốt. Cách nhanh nhất để có thể giải quyết nhanh gọn là dùng những đòn khóa thật hiểm để buộc đối thủ chịu thua mà ít gây thương tích.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181017070639
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 248/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11942/​2097152 bytes
 +Template argument size: 210/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,015 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​74.620 ​     1 -total
 + ​73.12% ​  ​54.561 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Underlinked
 + ​45.54% ​  ​33.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​16.00% ​  ​11.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_th&#​7875;​_thao
 + ​14.12% ​  ​10.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.10%    6.789      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.52%    5.609      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  3.02%    2.252      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  3.00%    2.241      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795807-0!canonical and timestamp 20181017070639 and revision id 41100693
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10502--i-quit-match-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)