User Tools

Site Tools


10501--ng-h-ng-c-i-n-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10501--ng-h-ng-c-i-n-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Hưng</​b>​ là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</​p><​p>​xã Đông Hưng thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2004<sup id="​cite_ref-ND19_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Xã Đông Hưng có 32,8340 km² diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu<​sup id="​cite_ref-ND19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Đông Hưng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp huyện Đầm Dơi;</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp xã Tân Hưng Đông;</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp xã Đông Thới;</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp xã Tân Hưng.</​li></​ul>​
 +<​p>​Xã Đông Hưng có 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​192/​2004/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND19_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Đông Hưng thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu của xã Đông Thới, thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181013230733
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.113 seconds
 +Preprocessor visited node count: 632/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14217/​2097152 bytes
 +Template argument size: 444/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 883/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 978 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.987 ​     1 -total
 + ​54.80% ​  ​46.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​43.54% ​  ​37.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.55% ​  ​16.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&​aacute;​i_N&#​432;&#​7899;​c
 + ​17.08% ​  ​14.513 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.89% ​  ​10.958 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 + ​11.07% ​   9.405      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.81%    4.941      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  4.78%    4.060      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.39%    3.729      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795616-0!canonical and timestamp 20181013230733 and revision id 40617276
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10501--ng-h-ng-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)