User Tools

Site Tools


10499-nh-t-t-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10499-nh-t-t-y-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nhót tây</​b>,​ <​b>​tỳ bà</​b>,​ hay <​b>​lô quất</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Eriobotrya japonica</​b></​i>​) là một loài cây mộc, cho trái ăn được thuộc họ Rosaceae. Bản địa của cây nhót tây là miền Hoa Nam nhưng đã được trồng hơn 1.000 năm ở Nhật Bản nên tên khoa học nhắc đến nguồn gốc <​i>​japonica</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thân cây nhót tây ngắn, lại nhiều cành nên có dạng lùm cây to, cao đến 10 m nhưng thông thường chỉ khoảng 3–4 m.
 +</​p><​p>​Lá mọc so le, màu lục thẫm, cứng và dày. Viền lá có răng cưa. Mặt lá có lông, sờ thấy ráp. Lá non rậm lông tơ. 
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg/​200px-Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg"​ width="​200"​ height="​134"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg/​300px-Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg/​400px-Eriobotrya_japonica_JPG1b.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​1880"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Hoa nhót tây màu trắng, đường kính khoảng 2 cm; mỗi hoa có năm cánh, mọc thành chùm từ 3 đến 10 hoa. Hoa có mùi thơm ngọt ngào, từ xa có thể ngửi thấy.
 +</p>
 +
 +<​p>​Cây nhót tây có đặc điểm là ra hoa vào mùa thu sang đầu mùa đông khi các cây cỏ khác bắt đầu tàn; trái bắt đầu chín vào cuối đông sang mùa xuân.
 +</​p><​p>​Trái nhót tây mọc thành chùm. Mỗi trái dạng tròn hay hình trứng khoảng 3–5 cm. Vỏ trái màu vàng, cam hoặc có khi phớt hồng. Thịt màu trắng, vàng hay cam, mọng nước, vị ngọt hoặc hơi chua tùy theo giống. Mỗi trái có 5 múi, khi chín có thể có 5 hột.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nhót tây</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181010223848
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.460 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2500/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 61859/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4232/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 19/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5515/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.124/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.84 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 355.829 ​     1 -total
 + ​69.27% ​ 246.476 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​41.54% ​ 147.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nutritional_value
 + ​36.72% ​ 130.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​14.33% ​  ​51.004 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.68% ​  ​41.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.03%   ​32.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.94%   ​24.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.03%   ​14.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  3.50%   ​12.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785852-0!canonical and timestamp 20181010223848 and revision id 24117807
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10499-nh-t-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)