User Tools

Site Tools


10497-m-tri-u-h-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10497-m-tri-u-h-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​173px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​65/​Ma_Zhaoxu_crop.jpg"​ width="​171"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​171"​ data-file-height="​209"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Mã Triêu Húc</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hay <​b>​Mã Triều Húc</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[nb 1]</​sup>​ (giản thể: 马朝旭, phồn thể: 馬朝旭, ​ bính âm: Mǎ Zhāoxù) (tháng 9 năm 1963-), Tiến sĩ Kinh tế, từng là người phát ngôn Bộ ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và từng là Vụ trưởng Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
 +</p>
  
 +<​p>​Mã Triêu Húc sinh ra vào tháng 9 năm 1963 ở Hắc Long Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và tôt nghiệp ngành quan hệ quốc tế. Năm 1986, ông tham gia cuộc thi tranh luận sinh viên đại học châu Á được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Singapore (SBC) và giành được giải "tranh luận tốt nhất",​ trở thành một sinh viên đại học nổi tiếng tại Trung Quốc vào thời điểm đó.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1987 và phục vụ trong phòng ban khác nhau và các đại sứ quán, từng làm tham tán đại sứ quán Trung Quốc tại Vương quốc Anh 2001-2002 và tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ 2002-2004. Ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Nghiên cứu Chính sách trong năm 2004 và là Vụ trưởng trong năm 2006. Vào tháng 1 năm 2009, ông thay thế Lưu Kiến Siêu làm Vụ trưởng Vụ Thông tin cũng như phát ngôn viên thứ nhất của Bộ.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Tháng 1 năm 2012, ông xuất nhiệm, chuyển sang giữ chức vụ trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phiên âm chính xác của 馬朝旭 là Mã Triêu Húc. Chữ 朝 có vừa có âm Triêu (bính âm: Zhāo) vừa có âm Triều (bính âm: Cháo). Âm Quan thoại cho chữ 朝 trong tên nhân vật này là Zhāo, tương ứng với âm Hán-Việt Triêu. Hơn nữa, danh ngữ "​triêu húc" 朝旭 trong tên của nhân vật này nghĩa là "​nắng mai", trong khi "​triều húc" không có nghĩa rõ ràng.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181010232424
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.161 seconds
 +Preprocessor visited node count: 424/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19531/​2097152 bytes
 +Template argument size: 481/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8396/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.346 ​     1 -total
 + ​73.89% ​  ​89.657 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​61.14% ​  ​74.188 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​16.13% ​  ​19.573 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​aacute;​t_ng&​ocirc;​n_nh&​acirc;​n_B&#​7897;​_Ngo&#​7841;​i_giao_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_Nh&​acirc;​n_d&​acirc;​n_Trung_Hoa
 + ​13.23% ​  ​16.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.02%    3.667      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refn
 +  2.84%    3.449      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794717-0!canonical and timestamp 20181010232424 and revision id 32387866
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10497-m-tri-u-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)