User Tools

Site Tools


10496-tr-ng-i-h-c-kinh-b-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10496-tr-ng-i-h-c-kinh-b-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Trường Đại học Kinh Bắc</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viết tắt</​th><​td>​
 +<​b>​UKB</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td>​
 +University Of Kinh Bac</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +Hướng tới Chân Thiện Mỹ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Đại học tư thục</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +Thủ tướng phê duyệt chủ trương ngày 04/​04/​2011</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +GS.TS. Nghiêm Văn Dĩnh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +Phố Phúc Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++84 241 3827162</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​daihockinhbac.edu.vn/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/><​b>​Trường Đại học Kinh Bắc</​b>​ là một trường đại học tư thục được thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương thành lập ngày 04 tháng 04 năm 2011 theo <​b>​Quyết định 507/​TTg-KGVX </b> với mục tiêu đào tạo sinh viên cho cả nước trong đó có đặc thù là 15% sinh viên khuyết tật.
 +</​p><​p>​Địa điểm của trường sẽ được đặt trên khuôn viên gần 30ha trong khu công nghiệp VSIP tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km).
 +Ở giai đoạn đầu, Ban quản lý dự án xây dựng Trường đã xây dựng một cơ sở giảng dạy nằm trong trung tâm thành phố Bắc Ninh đạt chuẩn quốc gia đảm bảo cho hơn 2000 sinh viên học tập.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Ng.C6.B0.E1.BB.9Di_s.C3.A1ng_l.E1.BA.ADp"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Người_sáng_lập">​Người sáng lập</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trường Đại học Kinh Bắc được sáng lập bởi Ông.Đoàn Xuân Tiếp - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đồng thời là giám đốc công ty Chân Thiện Mỹ, công ty sáng lập ra Trường.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.99i_.C4.91.E1.BB.93ng_qu.E1.BA.A3n_tr.E1.BB.8B"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hội_đồng_quản_trị">​Hội đồng quản trị</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Chủ tịch HĐQT= CN.Đoàn Xuân Tĩnh
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ban_gi.C3.A1m_hi.E1.BB.87u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ban_giám_hiệu">​Ban giám hiệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hiệu trưởng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​GS-TS. Nghiêm Văn Dĩnh (nguyên bí thư Đảng ủy trường ĐH GTVT Hà Nội)</​li></​ul><​p>​Các Phó Hiệu trưởng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​GS-TS. Đàm Văn Nhuệ</​li>​
 +<​li>​TS. Nguyễn Đình Khoa</​li></​ul><​h3><​span id="​H.E1.BB.99i_.C4.91.E1.BB.93ng_c.E1.BB.91_v.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hội_đồng_cố_vấn">​Hội đồng cố vấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngoài ra, trường đại học Kinh Bắc còn có hội đồng cố vấn gồm các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Khoa_M.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_Mỹ_thuật">​Khoa Mỹ thuật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có 2 chuyên ngành ​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Hội họa</​li>​
 +<​li>​Điêu khắc</​li></​ul><​h3><​span id="​Khoa_T.C3.A0i_ch.C3.ADnh_-_K.E1.BA.BF_to.C3.A1n_-_Ng.C3.A2n_h.C3.A0ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_Tài_chính_-_Kế_toán_-_Ngân_hàng">​Khoa Tài chính - Kế toán - Ngân hàng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có 2 chuyên ngành
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tài chính - Ngân hàng</​li>​
 +<​li>​Kế toán</​li></​ul><​h3><​span id="​Khoa_C.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_th.C3.B4ng_tin"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_Công_nghệ_thông_tin">​Khoa Công nghệ thông tin</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có ngành công nghệ thông tin
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Khoa_Qu.E1.BA.A3n_tr.E1.BB.8B_kinh_doanh_-_Du_l.E1.BB.8Bch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_Quản_trị_kinh_doanh_-_Du_lịch">​Khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có 2 chuyên ngành
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quản trị kinh doanh</​li>​
 +<​li>​Quản trị du lịch</​li></​ul><​h3><​span id="​Khoa_Ngo.E1.BA.A1i_ng.E1.BB.AF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_Ngoại_ngữ">​Khoa Ngoại ngữ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Danh sách trường đại học và cao đẳng tại Bắc Ninh
 +</p>
 +
 + 
 +
 +<​p>​Công văn của Thủ tướng chính phủ
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010155301
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.113 seconds
 +Preprocessor visited node count: 623/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4359/​2097152 bytes
 +Template argument size: 603/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​94.371 ​     1 -total
 + ​86.36% ​  ​81.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​72.17% ​  ​68.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.17% ​  ​12.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.13% ​  ​10.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.28%    3.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794503-0!canonical and timestamp 20181010155300 and revision id 40624482
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10496-tr-ng-i-h-c-kinh-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)