User Tools

Site Tools


10495-ph-h-ng-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10495-ph-h-ng-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Phú Hưng.</​div>​
 +<​p><​b>​Phú Hưng</​b>​ là một xã thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Phú Hưng có 1.012,33 ha diện tích tự nhiên và 10.870 người<​sup id="​cite_ref-CP_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Phú Hưng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đông giáp</​li>​
 +<​li>​Tây giáp</​li>​
 +<​li>​Nam giáp</​li>​
 +<​li>​Bắc giáp</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​08/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ:</​li></​ul><​ol><​li>​tách 64,6 ha diện tích tự nhiên và 1.825 người của xã Phú Hưng và một phần phường Phú Khương thành lập phường Phú Tân thuộc thị xã Bến Tre</​li>​
 +<​li>​điều chỉnh 81,69 ha diện tích tự nhiên và 1.289 người của xã Phú Hưng về phường Phú Khương quản lý.</​li></​ol><​ul><​li>​Nghị quyết số <​b>​34/​NQ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-34NQ-CP_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, xã Phú Hưng thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.</​li></​ul>​
 +<​p>​Đình Phú Tự tại đây được công nhận là Di tích lịch sử  - văn hóa cấp tỉnh. Đặc biệt đã bảo tồn được cây mai quý với tuổi đời ước tính trên 300 tuổi được công nhận là cây di sản ở Việt Nam vào ngày 13 tháng 2 năm 2014
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011183515
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.156 seconds
 +Preprocessor visited node count: 643/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15797/​2097152 bytes
 +Template argument size: 413/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1535/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 980 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 107.236 ​     1 -total
 + ​50.39% ​  ​54.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.12% ​  ​43.023 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.97% ​  ​21.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_B&#​7871;​n_Tre
 + ​17.68% ​  ​18.958 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.04% ​  ​13.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7871;​n_Tre
 + ​11.46% ​  ​12.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.78%    8.338      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.81%    5.161      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.65%    4.988      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794262-0!canonical and timestamp 20181011183515 and revision id 26508395
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10495-ph-h-ng-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)