User Tools

Site Tools


10494-ph-ng-th-nh-cao-l-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10494-ph-ng-th-nh-cao-l-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương Thịnh</​b>​ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
 +<p>- Địa giới của xã Phương Thịnh ở phía bắc giáp xã Hưng Thạnh, phía nam giáp xã Phong Mỹ và xã Ba Sao, phía đông giáp xã Ba Sao và xã Trường Xuân và ở phía tây giáp huyện Tam Nông<​sup id="​cite_ref-CP382_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​382-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP382_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-CP38_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ:</​li></​ul><​ol><​li>​Chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao.</​li>​
 +<​li>​Thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Quới của xã Mỹ Trà.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​4-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP4_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​13-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT13_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011203013
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.100 seconds
 +Preprocessor visited node count: 324/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15514/​2097152 bytes
 +Template argument size: 767/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2558/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​71.624 ​     1 -total
 + ​42.12% ​  ​30.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​39.79% ​  ​28.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​29.98% ​  ​21.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.01% ​  ​18.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Cao_L&​atilde;​nh
 + ​22.03% ​  ​15.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.32% ​  ​10.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.20%    4.444      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.68%    3.350      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  2.66%    1.908     16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798304-0!canonical and timestamp 20181011203013 and revision id 35729808
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10494-ph-ng-th-nh-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)