User Tools

Site Tools


10492-nh-th-san-giorgio-maggiore-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10492-nh-th-san-giorgio-maggiore-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg/​350px-Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg"​ width="​350"​ height="​263"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg/​525px-Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg/​700px-Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg 2x" data-file-width="​2587"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nhà thờ San Giorgio Maggiore</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nhà thờ San Giorgio Maggiore</​b>​ là một nhà thờ Benedictine thế kỷ 16 trên đảo cùng tên ở Venezia, miền bắc Italy, Andrea Palladio thiết kế và công tác xây dựng được triển khai giai đoạn giữa 1566 và 1610. Nhà thờ là một vương cung thánh đường theo phong cách Phục hưng cổ điển với cẩm thạch trắng soi bóng trên làn nước trong xanh của đầm phá đối diện Piazzetta và các hình thức tiêu điểm của quan điểm từ mỗi một phần của các Riva degli Schiavoni.
 +</​p><​p>​Nhà thờ đầu tiên trên đảo được xây dựng khoảng 790 và 982 hòn đảo đã được chuyển cho hội Bendictine bởi Tribuno Memmo Doge. Các Benedictines thành lập một tu viện ở đó, nhưng trong năm 1223 tất cả các tòa nhà trên đảo đã bị phá hủy bởi một trận động đất<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Các nhà thờ và tu viện được xây dựng lại sau trận động đất. Nhà thờ, trong đó có một gian giữa với bên nhà nguyện, không phải ở vị trí tương tự như nhà thờ hiện tại nhưng xa hơn ở phía sau của một quảng trường nhỏ hay Campo. Có cloister trước mặt nó, đã bị phá bỏ vào năm 1516. Các tu sĩ xem xét việc xây dựng lại nhà thờ từ 1521.
 +</​p><​p>​Palladio đã đến Venezia vào năm 1560, khi các nhà ăn của tu viện đang được xây dựng lại. Ông đã đưa ra nhiều cải tiến rất lớn này và năm 1565 đã được yêu cầu chuẩn bị một mô hình cho một nhà thờ mới.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011095546
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.099 seconds
 +Preprocessor visited node count: 611/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6715/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1038/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 227/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.691 ​     1 -total
 + ​46.44% ​  ​30.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_religious_building
 + ​45.04% ​  ​29.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​42.82% ​  ​27.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​36.52% ​  ​23.625 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.62%    4.928      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_religious_building/​color
 +  6.07%    3.926      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Px
 +  6.02%    3.896      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +  4.95%    3.199      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797804-0!canonical and timestamp 20181011095546 and revision id 24148958
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10492-nh-th-san-giorgio-maggiore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)