User Tools

Site Tools


10488-v-n-nho-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10488-v-n-nho-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Văn Nho</​b>​ là xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Tên xã được đặt theo tên của Hà Văn Nho, một thủ lĩnh trong Phong trào Cần vương ở miền núi Thanh Hóa.
 +</p>
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Văn Nho</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +34,88 km²<sup id="​cite_ref-QD19_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(1999)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +5.037 người<​sup id="​cite_ref-QD19Ds_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Thanh Hóa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Bá Thước</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1945</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1964: Chia tách để thành lập các xã Thiết Kế và Kỳ Tân</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +14977<​sup id="​cite_ref-QD124_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +<​p>​Xã Văn Nho nằm ở phía tây của huyện Bá Thước.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Văn Nho là một phần của đất Mường Ống<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ vào thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIa_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Thiết Ống, châu Lang Chánh. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Thiết Ống chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIb_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Năm 1943, tổng Thiết Ống nhập với tổng Cổ Lũng thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Thiết Ống thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm 1948, châu Bá Thước đổi thành huyện Bá Thước, xã Văn Nho là một trong bảy xã thuộc huyện Bá Thước<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1964, xã Văn Nho được chia thành 3 xã là Văn Nho, Thiết Kế và Kỳ Tân<sup id="​cite_ref-QD107_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Hang làng Chuông, hang Ma Xá: di chỉ khảo cổ thời kì đồ đá<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.</​li>​
 +<​li>​Hang Nhân Kỉ (hang Dong), bản doanh của Hà Văn Nho và Tống Duy Tân trong thời kì chống Pháp<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.</​li>​
 +<​li>​Đền thờ Hà Văn Nho<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. <​i>​Tên làng xã Thanh Hoá, tập II</​i>​. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+Nho&​amp;​rft.au=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.aulast=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.btitle=T%C3%AAn+l%C3%A0ng+x%C3%A3+Thanh+Ho%C3%A1%2C+t%E1%BA%ADp+II&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+Thanh+Ho%C3%A1%2C+2001&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIId-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 22.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIa-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIb-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIc-7">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD107-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011150719
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 754/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18034/​2097152 bytes
 +Template argument size: 640/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3635/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.563 ​     1 -total
 + ​43.60% ​  ​64.339 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​34.37% ​  ​50.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.68% ​  ​26.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​13.58% ​  ​20.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.81% ​  ​15.955 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.89%   ​14.589 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​aacute;​_Th&#​432;&#​7899;​c
 +  9.43%   ​13.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.66%   ​12.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.80%    8.564      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796721-0!canonical and timestamp 20181011150719 and revision id 13122108
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10488-v-n-nho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)