User Tools

Site Tools


10485-hi-p-t-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10485-hi-p-t-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hiệp Tùng</​b>​ là một xã thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã có diện tích 36,​89 km²,​ dân số năm 1999 là 5953 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 161 người/​km².
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Quyết định <​b>​75-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD75_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Hiệp Tùng thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Quyết định <​b>​168-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD16_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Hiệp Tùng trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Quyết định <​b>​33B-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT33B_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải, chia xã Đất Mới thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (thị trấn huyện lỵ huyện Ngọc Hiển).
 +</​p><​p>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Hiệp Tùng, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
 +</​p><​p>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Hiệp Tùng thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHi%E1%BB%87p+T%C3%B9ng&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​275/​1979/​QĐ-CP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD75-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HD16-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT33B-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ND13-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 138/​2003/​NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011162230
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 957/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34801/​2097152 bytes
 +Template argument size: 622/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4689/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.434 ​     1 -total
 + ​64.35% ​ 118.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.34% ​ 111.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.99% ​  ​51.628 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.09% ​  ​33.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.89% ​  ​21.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.16%   ​16.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_N&#​259;​m_C&#​259;​n
 +  8.06%   ​14.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.33%   ​11.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  5.93%   ​10.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1244362-0!canonical and timestamp 20181011162229 and revision id 40659760
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10485-hi-p-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)